jeseničtí orli

On-line

Statistika

Stanovy

STANOVY SPORTOVNÍHO KLUBU

JESENIČTÍ ORLI JESENÍK o.s.

___________________________________________

 I.

Základní ustanovení

 Sportovní klub Jeseničtí orli Jeseník o.s. (dále jen SK) je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK  se dobrovolně sdružují jednotlivci. Sdružovat v nich se mohou také jednotlivci bez  členského vztahu k oddílu.

         Sídlem SK:     Za pilou 12, Jeseník 790 01

 

II.

Poslání a cíle

 Základním posláním SK je :

 a)   organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky

 b)   vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejm. pak mládeže

 c)     vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejm. vlastní hospodářskou činností

 d)     budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá

 e)   vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v SK k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec

 f)     hájit zájmy členů SK, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. ČSTV, sportovními svazy apod.) i jednotlivci

 g)    dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. V obci (okrese, obvodu), zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností.

 

 III.

Orgány SK

      Nejvyšším orgánem SK je valná hromada složená ze všech členů SK. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů SK, popř. výkonný výbor nebo její předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.

      Valná hromada zejména :

 a)     rozhoduje o názvu, sídlu a symbolice SK

 b)     rozhoduje o přijetí a změnách stanov SK

 c)      volí výkonný výbor a revizní komisi

 d)  schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku SK, schvaluje rozpočet výkonného výboru a příspěvky jednotlivců

 e)     stanoví hlavní směry činnosti SK pro příští období

 f)    schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vztahy SK

K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu 1/2 většiny přítomných delegátů za nadpoloviční přítomnosti všech pozvaných delegátů, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor a má vždy lichý počet členů.Valná hromada může rozhodnout o rozšíření výkonného výboru. Ten má vždy předsedu, který je stejně jako další členové výkonného výboru (mimo tajemníka a hospodáře) volen každý rok valnou hromadou. Tajemník i hospodář z důvodu kontinuity práce SK budou znovu voleni až po jejich případném odvolání valnou hromadou. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby. K platnosti rozhodnutí výkonného výboru je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných. Výkonný výbor je usnášeníschopný je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Navenek jeho jménem jedná předseda, nebo jím pověřený funkcionář.

 Výkonný výbor zejména :

 a)     zabezpečuje plnění usnesení valné hromady

 b)     organizuje a řídí hospodářskou činnost SK

 c)    připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejm. k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČSTV, jiných organizací a fyzických osob

 d)     dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku SK

 e)     zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními TJ, jinými organizacemi a fyzickými osobami

 f)     k zabezpečení činnosti SK vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu.

 Revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru. Počet jejích členů a její statut schvaluje valná hromada.

 

 IV.

Společné zásady členství

      Členem SK se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním SK . O   přijetí  za    člena   rozhoduje   výkonný   výbor, který    stanoví  podmínky  pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.

Výši členských příspěvků stanoví  výkonný výbor.

 

         Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada svým interním předpisem.

 

V.

Práva a povinnosti členů

      Základní práva řádných členů SK jsou :

 a)    účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného,  kulturního a společenského života, jak v rámci svého oddílu, tak v rámci SK jako  celku a to za podmínek Stanov SK a v případě účasti v soutěžích českých sportovních svazů, též podmínek jejich soutěžních řádů, pokud byly v SK  závazně  přijaty

 b)  účastnit  se   všech  akcí, školení  a  seminářů,  které  podle  povahy   svého   zaměření umožňují  odborný  a výkonnostní růst,  s právem podílet se na všech   výhodách, které  z členství vyplývají

 c)    uplatňovat  své  vlastní  názory,  návrhy   i   kritiku   a   to   podle   povahy  buď  přímo anebo   prostřednictvím   zástupce oddílu či odboru  v orgánech SK

 d)    účastnit se jednání orgánů SK, jedná - li se o jeho činnosti nebo chování

 e)     volit a být volen od 18 – ti  let  věku  do všech volených orgánů SK

       Základní povinnosti řádného člena jsou :

 a)    dodržovat Stanovy SK a základní etické a mravní normy sportovce

 b)     plnit usnesení a rozhodnutí  orgánů  SK

 c)     šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží SK k zabezpečení jeho činnosti, jakož i  usilovat o jeho dobré jméno

 d)   řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i  jiné poplatky související s jeho  členstvím a činností  v SK, pokud  o tom příslušný orgán SK podle stanov rozhodl

 e)     řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen

 Řádné členství zaniká :

 a)     vystoupením člena

 b)     vyškrtnutím pro neplnění základních povinností

 c)      vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím

 d)  úmrtím člena či zánikem SK ( dobrovolným  rozpuštěním,   sloučením  s  jiným  sdružením  anebo  pravomocným  rozhodnutím  ministerstva  o  jeho  rozpuštění )

 

 VI.

Majetek SK a hospodaření

       Zdrojem majetku SK jsou zejména :

 -       příspěvky členů SK

-         příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti

-         příjmy z vlastní hospodářské činnosti

-         příspěvky a dotace od sportovních svazů

-         státní příspěvky, dotace od ČSTV a jiných organizací a osob

-         majetek převedený do vlastnictví SK členem SK .

Majetek SK je ve vlastnictví SK jako celku. O převodech práva hospodaření k majetku, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor.

       Vlastní hospodářská činnost SK se řídí zásadami, schválenými valnou hromadou.

Jménem SK vystupuje předseda nebo jiný jím pověřený člen výkonného výboru.

 

 

V .....Jeseníku....................... dne ...26.2.2007......................